Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II E-Book


Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II - Joanna Derlatka,Joanna Bodio,Aneta Arkuszewska,Aleksandra Budniak-Rogala,Anna Banaszewska,Marcin Borek,Monika Cichorska,Włodzimierz Głodowski,Radosław Flejszar,Łukasz Błaszczak,Marcin Dziurda,Sławomir Cieślak,Katarzyna Gajda-Roszczynialska,Marcin Białecki pdf epub

CENA: BEZPŁATNA

INFORMACJA

JĘZYK: POLSKIE
HISTORIA: 2019-07-18
PISARZ: Joanna Derlatka,Joanna Bodio,Aneta Arkuszewska,Aleksandra Budniak-Rogala,Anna Banaszewska,Marcin Borek,Monika Cichorska,Włodzimierz Głodowski,Radosław Flejszar,Łukasz Błaszczak,Marcin Dziurda,Sławomir Cieślak,Katarzyna Gajda-Roszczynialska,Marcin Białecki
ISBN: 9788381872393
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
ROZMIAR PLIKU: 5,46

WYJAŚNIENIE:

 Komentarz stanowi kompleksowe, dogłębne i praktyczne spojrzenie na nowy kształt postępowania cywilnego, uwzględniające zarówno zmiany wprowadzane ustawą z 4 lipca 2019 r., jak i obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. ustawą o komornikach sądowych oraz dokonane ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.Przeobrażenia dotknęły wielu instytucji prawa procesowego, tak w postępowaniu rozpoznawczym, jak i egzekucyjnym. Są wśród nich zarówno zmiany oczekiwane oraz usprawniające postępowanie, jak i budzące wątpliwości i kontrowersje. Wiele z nich w istotny sposób wpływa na organizację pracy sądów i przebieg postępowań, kreuje nowe uprawnienia i obowiązki stron oraz zawodowych pełnomocników. Rozwiązania o zasadniczym i rewolucyjnym charakterze (np. wprowadzenie postępowania przygotowawczego, przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego, czy przywrócenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych) połączono ze zmianami o mniejszej wadze, co - mając na względzie zakres i obszerność nowelizacji oraz etapowość wprowadzanych zmian – utrudnia jej właściwą analizę i uporządkowanie.Najważniejsze zmiany przyjęte to:wprowadzenie nowych regulacji w zakresie właściwości sądu przyjmując, iż w sprawach o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu oraz o roszczenie przeciwko bankowi wynikające z czynności bankowej można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda; zmieniono też zasady ustalania właściwości sądu przy dochodzeniu roszczeń z umów, określając co należy rozumieć przez sąd miejsca wykonania umowy (generalnie miejscem wykonania umowy będzie miejsce spełnienia świadczenia charakterystycznego dla umowy danego rodzaju);odstąpienie od obowiązku stosowania formularzy w postępowaniu procesowym, pozostawiając takie rozwiązanie w postępowaniach nieprocesowych;nowe zasady doręczania korespondencji sądowej przewidujące, że jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w kpc i nie ma zastosowania przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika;wprowadzenie ogólnej zasady dotyczącej wydawania postanowień przez sąd na posiedzeniu niejawnym, co ma na celu przyspieszenie postępowania, a ich uzasadnienia sporządza się tylko w razie gdy podlegają one zaskarżeniu oraz na wniosek strony;wprowadzenie ograniczenia możliwości podnoszenia zarzutu potrącenia, co ma w intencji ustawy zapobiegać nadużywaniu tego zarzutu. Zgodnie z wprowadzoną przez ustawę zasadą, podstawą zarzutu potrącenia ma być tylko taka wierzytelność pozwanego, która jest niesporna lub udowodniona dokumentem nie pochodzącym wyłącznie od pozwanego, a jeżeli te wymogi nie są spełnione – to tylko wierzytelność powstała z tego samego stosunku prawnego, co wierzytelność dochodzona pozwem;wyodrębnienie instytucji postępowania przygotowawczego w odrębny rozdział „Organizacja postępowania”, który poza organizacją postępowania sensu stricto określa także zasady i sposoby gromadzenia materiału procesowego, na który składają się przede wszystkim żądania i twierdzenia stron oraz dowody. Przyjęcie nowych regulacji dotyczących organizacji postępowania ma przeciwdziałać nadmiernemu przedłużaniu czasu trwania postępowania cywilnego. Zaplanowanie kolejności czynności procesowych sądu i stron, w szczególności kolejności przeprowadzenia dowodów ma prowadzić do rozpoznania sprawy w jak najkrótszym terminie;zobowiązanie pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew pod rygorem wydania wyroku zaocznego czy wyposażenie sądu w kompetencję zarządzenia wymiany pism przygotowawczych wraz z możliwością stos

...ntarz do zmian omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 13 ... Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1 ... ... .6.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw.Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne - stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony - w tym pełnomocników procesowych - nowych ... eBook - Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II - autorstwa - Aleksandra Klich, ... Apelacje po zmianach w procedurze cywilnej - więcej zadań ... ... . Komentarz do zmian 2019. Tom I i II - autorstwa - Aleksandra Klich, Andrzej Torbus, Aneta Arkuszewska, Anna Banaszewska, Anna Kościółek, Bartosz Wołodkiewicz, Henryk Pietrzkowski, Jacek Gudowski, Jarosław Stasiak, Joanna Bodio, Joanna Derlatka, Joanna May, Joanna Studzińska, Józef Jagieła, Karolina Ziemianin, Katarzyna Gajda-Roszczynialska ... Komentarz do zmian 2019, tom I i II, WKP 2019 Komentarz stanowi kompleksowe, dogłębne i praktyczne spojrzenie na nowy kształt postępowania cywilnego, uwzględniające zarówno zmiany wprowadzane ustawą z 4 lipca 2019 r., jak i obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Kodeks postępowania cywilnego nakłada na sądy obowiązek weryfikowania dopuszczalności wniesionego środka odwoławczego. Zmiana w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego znacząco odbija się na modelu prowadzenia postępowania międzyinstancyjnego. ... Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II Tadeusz ... Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217. Wyd. 3 - Anna Barańska, Marcin Białecki, Sławomir Cieślak, Krystyna Golinowska, Mar. ... Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian 2019 Tom 1-2. Jednocześnie informujemy, że komplet komentarzy wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Komentarze. T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe ... Komentarz do zmian 2019. Tom I i II >> Na drugim miejscu znalazły się fora internetowe - aż 37 proc. spośród nich właśnie tam szuka informacji i aż 36 proc. uznaje je za wiarygodne. 27 proc. ankietowanych po poradę zwraca się do znajomych i rodziny i jedynie co piąty Polak decyduje się skonsultować swój problem prawny odpłatnie w ... Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian - opis produktu: Komentarz do zmian omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywi...